gradac brist podaca zaostrog drvenik

ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 25. Statuta općine Gradac  („Službeni glasnik“ br. 79/09) i članka 17.  stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim  zgradama („Narodne novine“ br. 90/11),  Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 18. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je

O D L U K U

o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

 

                                                                 Članak 1.

   Ovom Odlukom određuju se vrijednosti jediničnih iznosa NP za pripadajuću položajnu zonu na području općine Gradac utvrđene člankom 5. Odluke o komunalnom doprinosu općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 46/04) u svrhu obračuna naknade  za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine „ br. 101/11).                                                                 Članak 2.

   Vrijednost jediničnog iznosa (NP) za položajne  zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavak 2. Uredbe i to:

      NP za prvu zonu ------- 20,00 kn                                                                Članak 3.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.Klasa: 022-05/11-01/18
Urbroj: 2147-04/11-05

Gradac, 13. listopada 2011.

 

 
                                                                                  Predsjednik
                                                                 Općinskog vijeća općine Gradac

                                                                                Branko Kosović