gradac brist podaca zaostrog drvenik

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja "Gradac 3" Gradac

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09) i članka 45. Statuta  Općine Gradac („Službeni glasnik Općine Gradac“, broj 79/09) Općinsko vijeće Općine Gradac  na svojoj   .... sjednici održanoj ........ 2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Gradac 3“

Gradac


 

 

Opće odredbe

Članak 1.

(1)   Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Gradac 3“ Gradac,
(u daljnjem tekstu: Odluka).

 
Članak 2.

(2)   Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja
Gradac ( u daljnjem tekstu: Plan) , obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, zabranu izdavanja akata za gradnju te izvori financiranja izrade Plana.Pravna osnova za izradu Plana

Članak 3.

     (1)  Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i članak 148. stavak 1. Prostornog plana uređenja Općine Gradac („Službeni glasnik Općine Gradac“ broj 59/07, 61/07 i 75/09) .Razlozi za izradu  Plana

Članak 4.

(1)   Razlozi za izradu Plana  iz članka 1. ove Odluke su slijedeći:

- obveza utemeljena na članku 148. stavak1. Prostornog plana uređenja Općine Gradac

- obveza izrade provedbenih dokumenata protornog uređenja temeljem zakona o prostornom uređenju I gradnji (Narodne novine 76/07 I 38/09)

- uređenje I opremanje područja naselja kao središnjeg naselja općine te njegovo komunalno opremanje, posebno rješavanje prometaObuhvat Plana

Članak 5.

     (1)  Obuhvat Plana prikazan je na kartografskom prikazu broj 3.2. Prostornog plana uređenja Općine Gradac  oznake: „6.10.UPU Gradac 3“. , a ukupna površina obuhvata je cca 3 ha.Ocjena stanja u obuhvatu izrade Plana

Članak 6.

        (1)    Općina Gradac je važno turističko središte Makarskog primorja i Županije koje zahtjeva povećanje kvalitete turističke ponude i smještajnih kapaciteta te kao lokalno razvojno središte kompletiranje uvjeta života funkcijama uprave, školstva, kulture, zdravstva, sporta, financijskih usluga i usluga opskrbe.

     (2)  Područje obuhvata je prepoznatljiv urbani prostor jedinstvenih krajobraznih karakteristika i specifičnog identiteta.Ciljevi i programska polazišta izrade Plana


Članak 7.

     (1)  Ciljevi i programska polazišta izrade obuhvaćaju:

- detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu

-  utvrditi opće smjernice oblikovanja

- utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu

- rješiti problem prometa u mirovanju

- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovjesnih i drugih    vrijednostiPopis potrebnih stručnih podloga

Članak 8.

(1)   Za izradu Plana ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

     (1)  Stručna rješenja osigurat će pravna osoba (izrađivač plana) koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

    (1)   U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04) katastarski prikazi Plana će se izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000.Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Plana i  drugih sudionika u izradi

Članak 11.

    (1)   Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi plana sudjelovat će u izradi na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Plana


     (2)   Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41, 10000 Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, Zagreb 

-  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

- MUP – Policijska uprava splitsko dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova   civilne     zaštite, Solin

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,        Vukovarska 35, 21000 Split

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Split, R.Boškovića 22

- Županijske ceste  Split, R.Boškovića 22, 21000 Split

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,  Porinova 1, 21000 Split

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, Split

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ, Prilaz braće Kaliterna 10, Split

- HT –Regija jug, Sinjska 4, 21000 Split

- HEP dd Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Odjel za razvoj, Split, Poljička cesta bb

- «Vodovod» d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1, Makarska

- Javna ustanova za komunalnu djelatnost „Izvor“ Ploče, Dalmatinska bb, Ploče

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, ZagrebRok za izradu Plana

Članak 12.

(1)   Rok za  izradu Plana iznosi 210 kalendarskih dana 

(2)   Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima – u roku 20 dana

- izrada nacrta  Plana za prethodnu raspravu – u roku od 20 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- provođenje javne rasprave – 30 dana

- obrada primjedbi s javne rasprave – u roku od10 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana (za ishođenje suglasnosti nadležnih tijela) – u roku od 10 dana

- izrada konačnog prijedloga Plana – u roku od 10 dana nakon dobijanja suglasnosti nadležnih tijela

- pribavljanje mišljenja Županijskog zavoda za prostorno planiranje SDŽ- 30 dana

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – 60 dana

- izrada elaborata Plana u roku 10 dana od usvajanja Plana na Općinskom  vijeću Općine Gradac.

 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Plana


Članak 13.

    (1) ) Do donošenja Plana, a najduže 2 godine,  utvrđuje se  zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na neizgrađenim građevinskim područjima naselja unutar obuhvata Plana, osim za gradnju infrastrukturnih građevina i uređaja..

    (2)  U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja unutar obuhvata Plana nema zabrane  izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.Izvori financiranja izrade Plana

Članak 14.

     (1) Izrada Plana financira se  iz sredstava proračuna Općine Gradac i drugih izvora.Završne odredbe

 
Članak 15.

(1)   Ova odluka stupa na snagu osmog  dana od dana  objave u  „Službenom glasniku Općine Gradac» .

 

Klasa: 022-05/11-01/14

Urbroj: 2147-04/11-01

Gradac, 17. ožujka 2011.

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                             P r e d s j e d n i k
                                                                                              Općinskog vijeća
                                                                                                Općine Gradac

                                                                                                 Branko Kosović