gradac brist podaca zaostrog drvenik

NATJEČAJ za stipendiranje studenata u školskoj godini 2012/2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK

r a s p i s u j e


N A T J E Č A J
za stipendiranje studenata u školskoj godini 2012/2013.VISINA STIPENDIJA:
Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske u visini 700,00 kn mjesečno

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su, od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, postigli prosjek ocjena najmanje 3,50. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje škole.

Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu (MOLBU) na natječaj potrebno je priložiti:

1. Domovnicu

2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina

3. Potvrda visokog učilišta o upisu studenta za školsku godinu 2012./2013.

4. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi

5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja općinskom načelniku općine Gradac, S. Radića 3, 21 330 Gradac.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja.


Gradac, 15. listopada 2012. godine