gradac brist podaca zaostrog drvenik

NATJEČAJ - dodjela koncesije za organiziranje i naplatu parkiranja, blokiranja i premještanja vozila

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A   G R A D A C
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i Odluke općinskog vijeća općine Gradac o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije donesene na 20. sjednici Općinskog vijeća općine Gradac 15. ožujka 2012. godine, općinski načelnik općine Gradac objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti
organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila
na području općine Gradac


1. Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom djelatnošću.2. Koncesija s dodjeljuje na vrijeme od 3 (tri) godine.

3. Najniža visina naknade za koncesiju iznosi 250.000,00 kuna godišnje.

4. Ponuda se daje u pisanom obliku i treba sadržavati:

a) naziv i adresu ponuditelja,

b) ponuđenu visinu godišnje naknade za koncesiju koja ne može biti manja od početnog iznosa iz točke 3. ovog natječaja,

c) rok važenja ponude koji ne može biti kraći od 30 (trideset) dana.


Uz ponudu se obvezno prilažu slijedeće isprave:


a) izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra, ne stariji od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja iz kojeg je vidljivo da je podnositelj ponude registriran za obavljanje predmetne djelatnosti,

b) podatak o bonitetu BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe,

c) potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju dospjelih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

d) izvod iz kaznene evidencije, odnosno uvjerenje nadležnog tijela za odgovornu osobu ponuditelja o nekažnjavanju, odnosno kažnjavanju,

e) posebnu izjavu o broju i strukturi (stručna sprema i struka) zaposlenih,

f) posebnu izjavu o tehničkoj opremljenosti potrebnoj za obavljanje djelatnosti,

g) posebnu izjavu o dosadašnjem iskustvu u obavljanju navedene djelatnosti,

h) program opremanja i uređenja parkirališta,

i) izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja,

j) izjavu o ostalim pogodnostima koje nudi natjecatelj.


5. Ponude s priloženim ispravama dostavljaju se neposredno u općinu Gradac ili preporučenom pošiljkom u dvostruko zapečaćenim omotnicama na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac.

Na vanjskoj omotnici treba pisati adresa općine Gradac s naznakom “Ponuda za odabir koncesionara za organizaciju parkiranja – ne otvaraj”, a na unutarnjoj omotnici treba stajati samo naznaka ponuditelja.

Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja.

Ukoliko zadnji dan roka padne u neradni dan (praznik, subota ili nedjelja) rok ističe prvog idućeg radnog dana do 15,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene ponude (zaprimljene nakon roka) neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon 021-697-601.


6. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

- iznos koncesijske naknade,

- tehnička i ostala osposobljenost podnositelja ponude,

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- program uređenja i opremanja parkirališta.


7. Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda za odabir koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac donijeti će zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Općinskom vijeću općine Gradac radi donošenja Odluke o dodjeli koncesije. O donesenoj Odluci svi natjecatelji biti će izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja iste.


8. Na temelju Odluke o dodjeli koncesije općinski načelnik općine Gradac sklapa Ugovor s odabranim podnositeljem.

 

Natječajna dokumentacija

1.      Podaci o naručitelju

1.1.  Naziv naručitelja: Općina Gradac

1.2.  Sjedište naručitelja: Gradac, Stjepana Radića 3

1.3.  Matični broj naručitelja: 02589982

1.4.  Broj telefona naručitelja: 021 697 601

1.5.  Broj telefaxa naručitelja: 021 697 549


2.      Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

2.1 Ponuditelj može od naručitelja zatražiti pojašnjenje bilo kojeg dijela dokumentacije za natječaj isključivo u pisanom obliku, poštom, na adresi/telefax navedenima u ovoj dokumentaciji. Svi zahtjevi za pojašnjenje moraju  biti zaprimljeni  najkasnije tri (3) dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda kako bi naručitelj na iste mogao pravodobno odgovoriti. Naručitelj će na tako zaprimljen zahtjev  za pojašnjenje odmah odgovoriti, a isto objašnjenje dostaviti ostalim gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za natječaj, bez navođenja podataka  o podnositelju zahtjeva.

2.2 Ime i prezime osobe: Ljubomir Šarić

2.3 Adresa: općina Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3

2.4 Broj telefona: 021 697-601, faks: 021 697-549


3.      Izmjene dokumentacije za natječaj:

3.1 Najkasnije šest dana prije isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda naručitelj može izmijeniti, ispraviti ili dopuniti  dokumentaciju za natječaj izdavanjem izmjene, ispravka ili dodatka dokumentacije za natječaj koji će poštom bit dostavljen svim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za natječaj.


4.      Djelatnost za koju se sklapa ugovor

4.1 Ugovor o koncesiji se sklapa za: OBAVLJENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI, ORGANIZIRANJE NAPLATE PARKIRANJA, BLOKIRANJA I PREMIJEŠTANJA VOZILA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC

Ugovor o povjeravanju obavljanja predmetnih komunalnih djelatnosti sklopit će se na rok od tri (3) godine od dana  sklapanja ugovora (2012. – 2015.). Upravo višegodišnjim ustupanjem obavljanja predmetnih komunalnih poslova naručitelj traži od ponuditelja opremljenost potrebnim vozilima (pauci), opremom, i stručnom radnom snagom kako bi kvaliteta izvođenja predmetnih poslova bila na što većem nivou i u skladu s pravilima i normama struke za predmetnu vrstu poslova.

Izvođenje predmetnih poslova obavljat će se na temelju ugovora o koncesiji, a u vremenu trajanju ugovora, tijekom turističke sezone od lipnja do listopada tekuće godine.

Naručitelj će određivati  dodjelu parking mjesta na mjesečnu pretplatu na području općine Gradac.


5.      Predmet koncesije


5.1 Opis predmeta koncesije: organizacija i naplata parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac (500 parking mjesta u mjesečnoj preplati + 220 parking mjesta s naplatom na sat),

- premještanje nepropisno parkiranih ili napuštenih vozila na području općine Gradac,

- blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu  namijenjena za parkiranje  tih vrsta vozila i način deblokade  tih vozila  na području općine Gradac.  


6.      Mjesto vršenja koncesije

6.1 Mjesto vršenja koncesije  je u svim naseljima općine Gradac (Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik)


7.      Rokovi

7.1 Vršenje predmetne koncesije obavljati će se u vremenu trajanja ugovora o koncesiji, a tijekom turističke sezone od lipnja do listopada tekuće godine

7.2 Ugovor stupa na snagu potpisom svih ugovornih strana


8.      Grupe predmeta koncesije

8.1 Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta koncesije, ako je dopušten takav način  nuđenja: nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta koncesije


9.      Pravo sudjelovanja

9.1 U ovom postupku javnog natječaja mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira na prebivalište i sjedište, a koji su preuzeli, odnosno primili originalnu dokumentaciju za nadmetanje u skladu s odredbama navedenim u pozivu za natječaj i ovoj dokumentaciji.

9.2 Dopušteno je sudjelovanje dvaju ili više ponuditelja u zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja.


10.  Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata

10.1 Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanje, financijsku sposobnost, te tehničku i  stručnu sposobnost dokumentima i pod uvjetima propisanim u nastavku.

10.2 Dokazi sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

10.3 Ponuda se predaje u izvorniku

10.4 Dokaze pravne i poslovne sposobnosti, nekažnjavanja, financijske, gospodarske sposobnosti i druge dokaze sposobnosti ponuditelj dostavlja u jednom primjerku, obavezan je dostaviti  izvornike i ovjerene preslike traženih sposobnosti.

10.5 Pravna i poslovna sposobnost:

Registracija:

10.5.1 Naziv dokaza sposobnosti: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) , obrtni ili drugi odgovarajući registar.

10.5.2 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da nad tvrtkom/obrtom  ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

10.6 Nekažnjavanje

10.6.1 Naziv dokaza sposobnosti: izjava da nema okolnosti koje bi bile protivne sklapanju Ugovora o koncesiji. Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe, i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

10.6.2 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dokazati, odnosno dati izjavu da nema okolnosti  koje bi bile protivne sklapanju Ugovora o koncesiji, odnosno izjava  da gospodarskom subjektu  ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečen  pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela:udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje i davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuće kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta  gospodarskog subjekta ukoliko je ponuditelj registriran  izvan Republike Hrvatske.

Ovaj dokaz sposobnosti ne smije bit stariji od trideset (30) dana od dana slanja objave.

10.7 Financijska sposobnost

Stanje duga

10.7.1 Naziv dokaza sposobnosti.potvrda porezne uprave o stanju duga

10.7.2 Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: Ministarstvo financija – porezna uprava

10.7.3 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti:ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja. Ovaj dokaz sposobnosti  ne smije biti stariji od trideset (30) dana od dana slanja objave.

10.7.4 Bonitet

10.7.5 Naziv dokaza sposobnosti. Dokaz o bonitetu ili solventnosti (BON 2 ili SOL) ne stariji od trideset (30) dana od slanja objave.

10.7.6 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti:ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi računa u proteklih šest mjeseci.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

10.7.7 Naziv dokaza sposobnosti: izjava ponuditelja da će dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ponudbene vrijednosti u formi zadužnice ili mjenice.

Tehnička i stručna sposobnost

10.7.8 Naziv dokaza sposobnosti. Popis uredno ispunjenih dosadašnjih ugovora o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila  s gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj

10.7.9 Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti . ponuditelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i žigom ovjerava popis uredno ispunjenih ugovora. Potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru  izdaje, potpisuje i žigom ovjerava druga ugovorna strana (naručitelj).

10.7.10 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da je u posljednje tri (3) godine uredno ispunio ugovore za izvođenje radova istovjetne predmetnoj koncesiji.

Strojevi i oprema

10.7.11  Dokaz o raspolaganju sa minimalno dva vozila – pauka  za premještanje nepropisno parkiranih vozila od kojih je jedan maksimalne dužine do 5,00 m, širine do 2,00 m i visine do 2,40 m (sa vozilom).

10.7.12 Izjava ponuditelja o raspoloživoj tehničkoj opremi koja mora sadržavati dokaz o raspolaganju s elektronskom opremom za vezu s policijskim postajama radi ishođenja suglasnosti prilikom obavljanja djelatnosti. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti način osiguranja 500 parking mjesta u mjesečnoj pretplati (ugrađivanje rampica).

10.7.13 Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: ponuditelj potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i žigom ovjerava izjavu o raspoloživim vozilima i  tehničkom opremom. Kadrovska sposobnost – radnici

10.7.14 Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da ima potrebnu stručnu osposobljenost i radno iskustvo za navedene poslove.

- zaposlena osoba sa najmanje odgovarajućom srednjoj stručnom spremom – najmanje 2 djelatnika.


11.  Ponuda

11.1 Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.

11.2 Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

11.3 Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti sve sastavne dijelove ponude uvezati u jednu cjelinu dužan ih je obilježiti nazivom, označiti kao dijelove ponude i dostaviti istovremeno.

11.4 Ponuditelj je dužan izraditi jedan primjerak ponude u izvorniku.

11.5 Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom tintom.

11.6 Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi

(npr. brisanje ili uklanjanje slova, brojeva ili otisaka) . Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i žig ovlaštene osobe ponuditelja.

11.7 Ponuditelj ne smije mijenjati , brisati ili dopisivati originalni tekst dokumentacije za nadmetanje ili bilo kojeg obrasca  iz dokumentacije za nadmetanje jer će u protivnom ponuda u cijelosti biti  označena kao neprihvatljiva.

11.8 Stranice ponude moraju biti označene  rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

11.9 Ponuda mora sadržavati:

11.9.1 Ponudu sa cijenom koncesije

11.9.2 Elaborat (program uređenja i opremanja parkinga) koji sadrži:

1. Prijedlog rješenja parkiranja u naseljima općine Gradac;

2. Organizacija parkirališta i službe parkiranja;

3. Oprema parkirališta (isporuka i montaža)

- parkirni automati

- PC oprema i PTC terminali (komunikacija)

- vodoravna i okomita signalizacija (stupovi, table):

4. Oprema za premještanje i blokadu vozila

- vozila za premještaj (pauci)

- oprema za blokadu vozila (osobna, kamioni, autobusi)

- uređenje posebnih parkinga za premještena vozila;

5. Način naplate parkiranja

- parkirni automati (sat-dan)

- povlašteno parkiranje (preplatne mjesečne karte)

- mogućnost plaćanja slanjem SMS poruke

- prometno-prekršajna politika;

6. Terenski rad;

7. Održavanje opreme parkirališta.

11.9.3 Dokumente kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost.

11.9.4 Dokumente kojima se dokazuje nekažnjavanje.

11.9.5 Dokumente kojima se dokazuje financijska i gospodarska sposobnost.

11.9.6 Dokumente kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost

11.9.7 Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.

11.9.8 Podatke o ponuditelju.

11.9.9 Svi ostali dokumenti koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za natječaj.

11.10 Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka i na adresu za dostavu ponuda  navedenim u ovoj dokumentaciji za natječaj  u papirnatom obliku i u jednom izvornom primjerku.

11.11 Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta koncesije za koju se ponuda podnosi i naznakom „ne otvaraj“.

11.12 Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za natječaj naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.

11.13 Ukoliko ponuditelj zatraži od naručitelja potvrdu o zaprimanju ponude, naručitelj će to neodgodivo učiniti.


12.  Cijena

12.1.1 Minimalna cijena ponuđena za koncesiju je 250.000,00 kn na godinu (koncesija na tri godine).

12.1.2. Cijena ponude za koncesiju mora biti izražena u kunama i ne mijenja se za vrijeme vremena trajanja ugovornog roka.

12.1.3. Ponuditelj će cijenu ponude brojkama i slovima upisati u obrazac ponude. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuje mjerodavan je iznos izražen u slovima.


13.  Plaćanje

13.1 Nije predviđeno plaćanje predujma.

13.2 Rok plaćanja je u četiri (4) istovjetna obroka i to: 01. srpnja, 01. kolovoza. 01. rujna i 01. listopada.


14.  Valjanost ponude

14.1 Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.


15.  Jamstvo

15.1 Jamstvo za izvršene ugovore

Ponuditelj će se u sklopu izjave  o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta  obvezati da će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, dati naručitelju jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini od 10% iznosa ponude u obliku zadužnice ili mjenice.


16.  Kriterij odabira

16.1 Kriterij odabira najpovoljnije ponude je: ponudbena cijena 50%, broj uredno sklopljenih i odrađenih ugovora za predmetnu djelatnost sa gradovima i općinama na području Republike Hrvatske 15%, elaborat uređenja i opreme parkirališta (po ocjeni naručitelja) 35%.


17.  Jezik

17.1 Ponude se u cijelosti obavezno podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


18.  Dostava ponuda

18.1 Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2012. godine do 12,00 sati

18.2 Adresa za dostavu ponude: Općina Gradac. 21 330 – Gradac., Stjepana Radića 3

18.3 Otvaranje ponuda nije javno

18.4 Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik naručitelja.

18.5 Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda smatrat će se zakašnjelo pristiglom ponudom, neće se razmatrati i bit će neotvorena vraćena ponuditelju.

18.6 Ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu dostavom pravovaljane potpisane izjave naručitelju prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako zbog izmjene  ili dopune ponude proizađe nova cijene ponude ona se također mora navesti.

18.7 Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“.

18.8 Niti jedna se ponuda ne može izmijeniti nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda.

18.9 U slučaju odustajanja od ponude ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude što će naručitelj odgovorno učiniti.


19. Otvaranje ponuda

19.1 Datum i vrijeme otvaranja ponuda: najranije tri dana po isteku roka za podnošenje ponuda

19.2 Adresa i mjesto otvaranja ponuda: Općina Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3

19.3 Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju ponuda.

19.4 Ponuda pristigla nakon isteka roka za otvaranje ponuda neće se otvarati i bilježiti će se kao zakašnjela ponuda, te će se odmah  vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

19.5 Otvorene ponude označit će se rednim brojevima sukladno redoslijedu upisa u upisnik.

19.6 Utvrdit će se da li je ponuda potpisana, od koliko se dijelova sastoji koji nisu mogli biti uvezani u cjelinu, postoje li dijelovi ponude koji su navedeni kao  prilozi, a traženi su ovom dokumentacijom za natječaj.

19.7 Naručitelj će o postupku otvaranja  ponuda sačiniti zapisnik o otvaranju ponuda.

19.8 Zapisnik će potpisati i nazočiti ovlašteni predstavnici naručitelja.

19.9 Povjerenstvo će nakon otvaranja i obrade ponuda, a prema kriterijima iz točke 20. Odluke o načinu obavljanja komunalne  djelatnosti na području općine Gradac predložiti Općinskom vijeću općine Gradac najpovoljnijeg ponuditelja za povjerenje komunalnih poslova.


20.    Izjave

20.1  Ponuditelj će u sklopu svoje ponude dati izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije.

20.2  Izjava o nekažnjavanju.

20.3  Izjava o nepromjenjivosti cijene za vrijeme trajanja ugovora.

20.4  Izjavu da nad tvrtkom/obrtom nije  pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da nije već obustavljena.

20.5  Izjava da će dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora od 10% od vrijednosti ponude.

20.6  Izjavu da raspolaže vozilima (pauci) i tehničkom opremom za uredno izvršenje usluga.

20.7  Izjavu o nekažnjavanju ovjerenu kod javnog bilježnika.


21.    Rok donošenja odluke  o odabiru ili poništenju:


21.1  Odluku o povjeravanju komunalnih poslova donosi Općinsko vijeće općine Gradac  i nakon pravomoćnosti općinski načelnik zaključit će ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, uvjetima iz cit. Odluke i javnog natječaja.

21.2  Odluka o odabiru, odnosno odluka o poništenju bit će dostavljena svim ponuditeljima preporučenim pismom poštom s povratnicom.


22.    Cijene korištenja parkinga


22.1  Cijena premještanja i čuvanja vozila na odlagalištu premještenih vozila iznosi:

      a) premještanje vozila na deponiju i ležarina 24 sata     400,00 kn

      b) započeto premještanje                                                        150,00 kn

      c) čuvanje vozila na deponiju po danu                             50,00 kn

Cijena blokiranja i deblokiranja vozila iznosi:

      a) blokiranje i deblokiranje kamiona, priključnog vozila i radnog stroja 200,00 kn

      b) ležarina za vozilo blokirano duže od 24 sata po danu                                     30,00 kn

      c) pokušaj premještanja vozila                                                            200,00 kn

      d) blokada i deblokada autobusa                                                                    800,00 kn

      e) blokada i deblokada kombija                                                                     500,00 kn

Korištenje javnih površina za parkiranje vozila plaća se za jedno vozilo:

MJESEČNO:

VI i IX mjesec                               100,00 kn mjesečno

VII i VIII mjesec                           200,00 kn mjesečno

Za parkiranje autobusa dnevno      400,00 kn

Za parkiranje na sat (Gradac Soline)          10,00 kn na sat

                                 - ostalo                      7,00 kn na sat

Naplata korištenja parkinga od 0 – 24 sata.


23.    Pouka o pravnom lijeku

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnije ponude žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Rok za podnošenje tužbe je 30 dana od dana zaprimanja Odluke.Općina Gradac, Gradac
Stjepana Radića 3