gradac brist podaca zaostrog drvenik

Proračun općine Gradac

Proračun općine Gradac za 2012. godinu


Odluka o izvršavanju proračuna za 2012. godinu
(Word dokument)

Proračun za 2012. godinu (Excel dokument)

Proračun za 2012. godinu - posebni dio (Excel dokument)


Proračun općine Gradac za 2013. godinu


Proračun općine Gradac za 2013. godinu (Excel dokument)

Plan razvojnih programa za 2013. godinu (Excel dokument)

Odluka o izvršavanju proračuna za 2013. godinu (Word dokument)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (Word dokument)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (Word dokument)

Program javnih potreba u kulturi (Word dokument)

Program financiranja javnih potreba u sportu (Word dokument)

Program socijalne skrbi (Word dokument)

 

Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2013. godinu


Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2013. godinu (Excel dokument)

Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2013. godinu 2. dio (Excel dokument)

Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2013. godinu - Posebni dio (Excel dokument)

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (PDF dokument)

Izmjene i dopune programa socijalne skrbi za 2013. godinu (PDF dokument)

Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (PDF dokument)

Proračun općine Gradac za 2014. godinu


Proračun za 2014. godinu - opći dio
(Excel dokument)

Proračun za 2014. godinu - opći dio II (Excel dokument)

Obrazloženje proračuna (PDF dokument)

Odluka o izvršavanju proračuna za 2014. godinu (PDF dokument)

Plan razvojnih programa 2014-2016. (Excel dokument)

Program financiranja javnih potreba u sportu (PDF dokument)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (PDF dokument)

Program javnih potreba u kulturi (PDF dokument)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (PDF dokument)

Program socijalne skrbi za 2014. (PDF dokument)
 
 

Izvršenje proračuna općine Gradac za 2013. godinu


Godišnji obračun 2013.
(Word dokument)

Račun prihoda i rashoda 2013. (Excel dokument)

Obrazloženje ostvarenja prihoda 2013. (Word dokument)

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji 2013. (Excel dokument)

Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji 2013. (Excel dokument)

Izvještaj po programskoj klasifikaciji 2013. (Excel dokument)

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna (Word dokument)

Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2014. godinu

Izmjena Proračuna općine Gradac za 2014. godinu - opći dio (Excel dokument)

Izmjene i dopune Proračuna za 2014. - opći dio (Excel dokument)

Izmjene i dopune Proračuna za 2014. - posebni dio (Excel dokument)

Obrazloženje (Word dokument)

Izmjene plana razvojnih programa 2014-2016.
(Excel dokument)

Izmjene Programa gradnje objekata kom. infrastrukture (Word dokument)

Izmjene programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. (Word dokument)

Izmjene programa potreba u sportu 2014. (Word dokument)

Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

Polugodišnji obračun 2014. (Word dokument)

Polugodišnji obračun 2014. - račun prihoda i rashoda (Excel dokument)

Obrazloženja ostvaranja prihoda i rashoda 2014. (Word dokument)

Polugodišnji izvještaj za 2014. po organizacijskoj klasifikaciji (Excel dokument)

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna za 2014. (Excel dokument)

Obrazloženje izvršenja proračuna iz posebnog dijela Proračuna (Word dokument)
 

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2014. godinu

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2014. godinu (Excel dokument)

OBRAZLOŽENJE II.izmjena i dopuna Proračuna za 2014.
(Word dokument)

II. izmjene programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. (Word dokument)

II. izmjene Programa gradnje objekata infrastr. 2014. (Word dokument)
 

Proračun općine Gradac za 2015. godinu

Proračun općine Gradac za 2015. (Excel dokument)

Plan razvojnih programa 2015-2017.
(Excel dokument)

Obrazloženje proračuna općine Gradac za 2015. godinu (Word dokument)

Odluka o izvršavanju prorač. 2015. (Word dokument)

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. (Word dokument)

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015.
(Word dokument)

Program kulture 2015. (Word dokument)

Program socijalne skrbi za 2015.
(Word dokument)

Programa javnih potreba u sportu 2015.
(Word dokument)
 

Izvršenje proračuna općine Gradac za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. - opći dio (Excel dokument)

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda 2014. (Word dokument)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. - posebni dio (Excel dokument)

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za 2014. (Word dokument)

Raspodjela rezultata poslovanja za 2014. (Word dokument)

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastruk. za 2014. (Word dokument)

Izvršenje programa gradnje objekata kom. infrastr. (Word dokument)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (Word dokument)

Izvješće o izvršenju programa socijalne skrbi za 2014. (Word dokument)

Izvješće o izvršenju programa sporta za 2014. (Word dokument)
 

Izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. godinu

I. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. - opći dio (Excel dokument)

I. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. - posebni dio (Excel dokument)

I. izmjene plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017.godinu (Excel dokument)

Obrazloženje I (Word dokument)

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. (Word dokument)

I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. (Word dokument)
 

Izvršenje proračuna općine Gradac za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - opći dio (Word dokument)

Račun prihoda i rashoda 30.06.15. (Excel dokument)

Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda (Word dokument)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju-posebni dio (Excel dokument)

Obrazloženje izvršenja proračuna iz posebnog dijela proračuna za 2015. (Word dokument)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. - opći dio (Excel dokument)

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA (Word dokument)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2015. (Word dokument)

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. godinu

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. - OPĆI DIO (Excel dokument)

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2015. - Posebni dio (Excel dokument)

II. izmjene plana razvojnih programa 2015-2017. (Excel dokument)

Obrazloženje II.izmjena i dopuna Proračuna za 2015. (Word dokument)

II. izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. (Word dokument)

II. izmjene  i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. (Word dokument)

Proračun općine Gradac za 2016. godinu

PRORAČUN OPĆINE GRADAC ZA 2016. (Excel dokument)

Proračun općine Gradac za 2016.- Posebni dio (Excel dokument)

Plan razvojnih programa općine Gradac 2016.-2018. (Excel dokument)

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE GRADAC ZA 2016. (Word dokument)

Odluka o izvršavanju proračuna općine Gradac za 2016. (Word dokument)

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. (Word dokument)

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. (Word dokument)

Program socijalne skrbi za 2016.
(Word dokument)

Program javnih potreba u sportu za 2016. (Word dokument)

Program kulture za 2016. (Word dokument)
 

I. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu (Excel dokument)

Obrazloženje prvih izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu (Word dokument)

Prve izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.
(Word dokument)

Prve izmjene programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. (Word dokument)
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2016 do 30.06.2016. (Excel dokument)

Obrazloženje ostvaranja prihoda i rashoda (Word dokument)

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja - posebni dio (Word dokument)
 

II. izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Gradac za 2016.godinu (Excel dokument)

Druge izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. (Word dokument)

Druge izmjene programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. (Word dokument)

Prve izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2016.
(Word dokument)

Prve izmjene programa javnih potreba u sportu 2016. (Word dokument)

Prve izmjene programa socijalne skrbi za 2016.
(Word dokument)
 

Proračun općine Gradac za 2017. godinu

Proračun za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. (Excel dokument)

OBRAZLOŽENJE  PRORAČUNA  OPĆINE GRADAC ZA 2017. (Word dokument)

Odluka o izvršavanju Proračuna općine Gradac za 2017.
(Word dokument)

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. (Word dokument)

Program javnih potreba u kulturi Općine Gradac za 2017. (Word dokument)

Program javnih potreba u sportu Općine Gradac za 2017. (Word dokument)

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. (Word dokument)

Program socijalne skrbi za 2017. (Word dokument)
 

Izvršenje proračuna Općine Gradac za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradac za 2016. godinu (Excel dokument)

Upute za izradu proračuna Općine Gradac za razdoblje 2018.-2020.

Upute za izradu proračuna Općine Gradac word