gradac brist podaca zaostrog drvenik

POZIV vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada u naseljima općine Gradac


Općina Gradac poziva sve vlasnike i investitore nezakonito izgrađenih zgrada u naseljima općine Gradac da temeljem čl. 7 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama najkasnije do 31. prosinca 2012. podnesu zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju u svrhu ozakonjenja zgrade.

Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju podnosi se Županijskom uredu za prostorno uređenje, ispostava Makarska, u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1.

Zahtjevu za izdavanje rješenja podnositelj zahtjeva prilaže:
 

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama (odnosno posebna geodetska podloga) izrađen od strane ovlaštene osobe i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda
   
 • tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt
   
 • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
   
 • uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011.
   
 • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi.OPĆINA GRADAC