gradac brist podaca zaostrog drvenik

Odluka o sprečavanju nepropisnog odlaganja otpada na području Općine Gradac

 Odluka pdf.

    
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/17-03/919
URBROJ:2147-04/17-03
Gradac, 05. prosinca 2017. godine
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), članka 47. Odluke o komunalnom redu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/14) općinski načelnik Općine Gradac dana 05. prosinca 2017. godine donosi 
ODLUKU 
o sprečavanju nepropisnog odlaganja otpada na području Općine Gradac 

Članak 1.
Sukladno članku 47. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj 03/14) najstrože se zabranjuje odlaganje otpada u prirodi te na drugim ne predviđenim za to javnoprometnim površinama. 
Odlukom o uklanjanju kontejnera oznake KLASA:022-05/17-03/910, URBROJ:2147-04/17-03 od 29. studenog 2017. godine izričito je naznačeno da se otpad može odlagati samo i isključivo u predviđene kante ili zaključane kontejnere koje će koristiti predviđeni broj kućanstava. 
Dok se ne steknu definirani uvjeti iz prethodnog stavka, građani otpad mogu odlagati u kontejnere na javnoprometnim površinama koji su u vlasništvu Općine Gradac.
 
Članak 2.
Člankom 157. Odluke o Komunalnom redu Općine Gradac predviđene su novčane kazne za pravne osobe u iznosu od 5.000,00 kuna do  10.000,00 kuna,  za fizičke osobe– obrtnike i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u vezi sa obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti u iznosu od   2.000,00 kuna do 5000,00 kuna te za  fizičke osobe od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna ukoliko odlažu otpad izvan posude za otpad. 
 
Članak 3. 
Na području Općine i dalje će se vršiti edukacija i informiranje građana o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Općine Gradac. 
 
Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.
 
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić