gradac brist podaca zaostrog drvenik

Odluka o imenovanju povjerenstva za postupak prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac

 Odluka pdf. 

 
    
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/17-03/918
URBROJ:2147-04/17-03
Gradac, 05. prosinca 2017. godine
 
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 03/10) općinski načelnik Općine Gradac dana 05. prosinca 2017. godine donosi 
 
ODLUKU 
 o imenovanju Povjerenstva za postupak prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac 

Članak 1. 
Općinski načelnik Općine Gradac imenuje Povjerenstvo za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u sastavu:
1. Snigo Matutinović,
2. Matko Burić,
3. Andrea Miličević
Članak 2. 
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte. 
Na osnovu pristiglih ponuda Povjerenstvo će utvrditi prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude te isti će isti dostaviti Općinskom vijeću Općine Gradac koje donosi odluku o odabiru. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac i u  „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE GRADAC
Matko Burić