gradac brist podaca zaostrog drvenik

Odluka o načinu prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac

 Odluka pdf. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-05/17-03/917

URBROJ:2147-04/17-03

Gradac, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 7. stavak 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 03/10) općinski načelnik Općine Gradac dana 04. prosinca 2017. godine donosi  

ODLUKU

 o načinu prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac

 

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Gradac donosi odluku da se postupak obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac provede pozivom za dostavu ponuda odnosno prikupljanjem ponuda.

 

Članak 2.

Pozive za dostavu ponuda sa svim elementima određenim člankom 10. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 03/10) uputit će komunalni referent Općine Gradac.

Članak 3.

Ugovor za poslove iz članka 1. ove Odluke zaključiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem na vrijeme od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine, a po donošenju Odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi održavanja javne rasvjete.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac i u  „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GRADAC

Matko Burić