gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za školsku godinu 2017./2018. Objavljeno 25.9.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK r a s p i s u j e   N  A  T  J  E  Č  A  J   za stipendiranje studenata u školskoj godini 2017./2018.   VISINA STIPENDIJA:   Općina Gradac

Natječaj za dodjelu najviše deset stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za školsku godinu 2017./2018. Objavljeno 25.9.17.    REPUBLIKA  HRVATASKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J za dodjelu najviše deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2017. / 2018. koji se školuju na sveučilištima u Republici Hrvatskoj     I  OPĆI PODACI Općina Gradac raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja  s prebivalištem na području općine Gradac za akademsku godinu 2017. /2018. koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske. Stipendija u iznosu od 850,00 kn mjesečno dodjeljuje se za period od listopada 2017. (početak akademske godine) do rujna 2017. godine (završetak akademske godine). Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama općine Gradac. Rok za podnošenje molbi je trideset (30) dana od dana objave natječaja zaključno sa  21. 10. 2017. godine.   II  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Općine Gradac imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: -         da su državljani Republike Hrvatske -         da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gradac  neprekidno zadnjih pet (5) godina -         da su redoviti studenti preddiplomskog  ili diplomskog studija -         da nisu studenti privatnih studija -         da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje  vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studiranja -         da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije -         da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika. -         da su završili srednju školu na području Republike Hrvatske ili neke druge države Europske unije   Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni  prihod veći od : - samac:                                  2.000,00 kuna - dvočlana obitelj:                   3.000,00 kuna - tročlana obitelj:                     4.500,00 kuna - četveročlana obitelj:              6.000,00 kuna - za svakog daljnjeg člana:        1.000,00 kuna   III  KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA Kriterij za dodjelu stipendije su socijalna i materijalna prava u obitelji kandidata, te uspjeh u školovanju.   IV  DOKAZ O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA Uz molbu  da dodjelu stipendije  potrebno je priložiti: 1.     preslika domovnice 2.     potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih pet (5) godina  od dana objave natječaja 3.     original ili ovjerene kopije svjedodžbi prethodne godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine 4.     ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente 5.     potvrdu o upisu na studij akademske godine 2015./2016. godine 6.     izjavu da nemaju  već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta 7.     srednjoškolsku diplomu/svjedodžbu 8.     isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:   ·        dokaz o primanjima za sve članove  zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji - potvrda poslodavca  o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike preslika odreska  o isplati mirovine;  za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  o tri zadnje isplaćene naknade; ·        uvjerenje Centra za socijalnu skrb  o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju  od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju); ·        potvrdu Porezne uprave o primanjima  za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu; ·        uvjerenje Centra  za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljenu u tijeku trajanja natječaja; ·        dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja  (smrtni list, potvrda o nestanku osobe); ·        dokaz o invalidnosti kandidata; ·        ovjerenu izjavu da je kandidat dijete  samohranog roditelja koji ne prima  nikakvu financijsku pomoć drugog roditelja; ·        dokaz da je kandidat  iz obitelji s više djece na redovnom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre)     V  NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE Molbe  za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom  poštom na adresu Općine Gradac, 21330 Gradac, Stjepana Radića 3, sa naznakom „Za  natječaj za dodjelu stipendija općine Gradac studentima slabijeg  imovinskog  stanja“ ili se predaju  osobno na istoj adresi  u službu protokola. Rok za dostavu  je trideset (30) dana od dana objave natječaja zaključno s 21. listopada 2017. VI  ZAVRŠNE ODREDBE Molbe izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati. Lista dodijeljenih stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči općine Gradac u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.       Gradac, 21. rujna 2017.       Općinski načelnik Općine Gradac                   Matko Burić              

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Objavljeno 19.9.17.       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/17-03/811 URBROJ: 2147-04/17-03 Gradac, 19.  rujna  2017. godine   Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09,

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE GRADAC (2017-2022) Objavljeno 13.9.17. Javni poziv za izradu strategije razvoja Općine Gradac pdf    Poziv za izradu usluge strategije razvoja pdf    Projektni zadatak word   

Odluka o drugačijem rasporedu rada dječjeg vrtića "Gradac" Objavljeno 30.8.17. Odluka o drugačijem rasporedu rada dječjeg vrtića "Gradac"