gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune UPU naselja Gradac Objavljeno 13.12.16. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/16-03/678 URBROJ: 2147-04-16-03   Gradac, 12.prosinca 2016.     Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjene utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/8), a nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš općinski načelnik općine Gradac dana 12. prosinca 2016. godine donosi                    ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune  Urbanističkog  plana uređenja  naselja Gradac     I.   (1)  Općinski načelnik Općine Gradac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac (KLASA:022-05/16-03/580, URBROJ:2147/01-04-16-03 od 15. rujna 2016. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac.   (2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac neće imati vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.   II.   (1) Razlozi za izradu predmetnog plana utvrđeni su u Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac („Službeno glasilo Općine Gradac br. 8/16.).   (2) U članku 3. Odluke za izradu Izmjena i dopuna UPU-a, iskazani su razlozi za izmjenu i dopunu UPU-a : 1.   Omogućavanje rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) postojeće građevine podignute na čest zem. 2801/3 te rekonstrukcije i interpolacije novih građevina uz pripadajuću pristupnu prometnicu koja vodi do Gradine (parka – Z1). 2.   Zadržavanje postojeće širine pristupne prometnice (min. 3,0 m) jer nisu osigurani uvjeti planiranog proširenja zbog ograničenih prostornih uvjeta, nagiba terena i postojećih građevina podignutih uz samu prometnicu koji nisu bili ucrtani u geodetskoj podlozi za izradu plana. 3.   Korekcija odredbi za rekonstrukciju postojećih građevina (usklađenje sa izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradac Sl. Gl. 59/07,61/07, 75/09, 08/14, 06/16.). 4.   Prilagođavanje razgraničenja zone Z1 (Gradina) i M1 (čest zem. 2801/3) stvarnoj situaciji na terenu i preciznijoj geodetskoj podlozi ovlaštenog geodeta. (3) Izmjenama i dopunama UPU-a potrebno je propisati uvjete gradnje kojima će se omogućiti ishođenje odobrenja za građenje novih i/ili rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) postojećih građevina (lokacijske i/ili građevne dozvole).   (4) Geodetska podloga na kojoj je izrađen važeći UPU nije precizna (katastar nije precizno uklopljen) tako da su u obuhvatu izmjena i dopuna  uočena manja ali bitna odstupanja.   (5) Izmjenama i dopunama  UPU-a omogućit će se rekonstrukcija na predmetnoj čestici i interpolacija na česticama uz pristupnu prometnicu kojoj će se uglavnom zadržati postojeća širina (min 3,0 m), sukladno odredbama za provođenje.     III.   (1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) zatražio  je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Od 4 javnopravna tijela, u ostavljenom roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za davanje mišljenja, očitovalo se samo 1 i to na način kako je navedeno u tablici koja slijedi:   Javnopravno tijelo KLASA/URBROJ/datum Mišljenje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Zagreb, Radnička cesta 80 KLASA: 612-07/16-58/338, URBROJ:517-07-2-2-16-2 od 03.11.2016.) Nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš     IV.   (1) Na temelju članka 26. i članka 48. Zakona o zaštiti od prirode („Narodne novine“, broj 80/13) Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostavljen je zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu izmjena i dopuna UPU-a naselja gradac.. Prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:612-07/16-58/338, URBROJ:517-07-2-2-16-2 od 03.11.2016. godine) planirane Izmjene i dopune UPU-a naselja Gradac su prihvatljive za ekološku mrežu.   (2) Sukladno dostavljenom  mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti predmetnog plana za ekološku mrežu, Jedinstveni upravni odjel smatra da uz poštivanje zakonskih propisa, pravila struke, stanja u prostoru i mjera zaštite okoliša predmetne Izmjene i dopune  UPU neće imati značajniji nepovoljan utjecaj na okoliš, odnosno da za isti nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.   V.   (1) Sukladno članku 71., stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) prije donošenja ove Odluke zatraženo je od Splitsko-dalmatinske županije/Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac (KLASA: 022-05/16-03/547,    URBROJ: 2147-05/16-03) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac i da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog plana proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.     VI.   (1) Jedinstveni upravni odjel  je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša  i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.       VII.   (1)Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.                                                                                                                                                                                          Općinski načelnik                                                                                                 Općine Gradac                                                                                                  Ivan Kosović                         

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci Objavljeno 28.11.16.       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/16-03/661 URBROJ:2147-04-16-03 Gradac, 28. studenog  2016. godine     Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 5/14), općinski načelnik Općine Gradac dana 28. studenog 2016. godine donosi     ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci     Članak 1. U provedenom ponovljenom postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci, koji je proveden po Pozivu za dostavu ponuda KLASA: 022-05/16-04/98, URBROJ: 2147-04/16-04 od 14. studenog 2016. godine odabrana je ponuda od ponuditelja ALTO, obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 10, 21320 Baška Voda, koji udovoljava kriteriju najniže cijene sa ponuđenom cijenom od 498.075,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 124.518,75 ukupno sa PDV-om 622.593,75 kn.   Članak 2. Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.     Članak 3. Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.     Obrazloženje Sukladno Odluci o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za rekonstrukciju šetnice uz more u podaci (ponovljeni postupak) KLASA: 022-05/16-03/650, URBROJ: 2147-04-16-03 od 14.studenog 2016. godine proveden je postupak bagatelne nabave po predmetu „Rekonstrukcija šetnice uz more u Podaci“ sa procijenjenom vrijednosti nabave od 495.000,00 kn bez PDV-a sa rokom za dostavljanje ponuda do 24. studenog 2016. godine. Zapisnikom o otvaranju ponuda od 25. studenog 2016. godine utvrđeno je da su pristigle tri ponude koje su uvezane u jedinstvenu cjelinu i od kojih ponuda od ponuditelja ALTO, obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 10, 21320 Baška Voda, udovoljava kriteriju najniže cijene sa ponuđenom cijenom od 498.075,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 124.518,75, ukupno sa PDV-om 622.593,75 kn. Slijedom navedenog, a sukladno članku 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 05/14) odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.     OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                   OPĆINE GRADAC                                                                                                                         Ivan Kosović Dostaviti: -         „ALTO“ obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 100, 21320 Baška Voda -         GRAD PEH d.o.o., Trg Bana Jelačića 8, 20340 Ploče -         KREMENIK d.o.o., Donja Vala 46, 21333 Drvenik -         Pismohrana, ovdje    

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Objavljeno 23.11.16. Povjerenstvo za provedbu natječaja za  imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac- na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca objavljuje OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost   Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Gradac dana 29. studenog 2016. godine u 10:00 sati. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći kandidat: 1.      Jarmila Tomić, A. Starčevića 35, Gradac S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će intervju istog dana. Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici općine Gradac ww.opcinagradac.hr   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU                                                                                            NATJEČAJA  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije Objavljeno 22.11.16.      REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/16-03/656 URBROJ:2147-04-16-03 Gradac, 22. studenog 2016. godine   Na temelju članka 14.  Zakona o koncesijama („Narodne novine br. 143/12) i članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 03/10, 03/14)  općinski načelnik Općine Gradac donio je   ODLUKU o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac     Članak 1. U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac, imenuju se: 1.      Davor Andrijašević, dipl. oec., sa važećim certifikatom za javnu nabavu, predsjednik povjerenstva, 2.      Jarmila Tomić, dipl. oec., v.d. pročelnik JUO Općine Gradac, član povjerenstva, 3.      Andrea Prce, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac, član povjerenstva.   Članak 2. Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu postupka davanja koncesije temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) i uredbi za provedbu zakona.   Članak 3. Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su: -         suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podloge za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesija, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, -         objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik), -         sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda, -         sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, -         pregled i ocjena ponuda, -         sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, -         utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženje tih prijedloga, -         objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku, -         obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.   Članak 4. Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.   Članak 5. Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva, a Ministarstvo financija se očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.   Članak 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr i na oglasnoj ploči Općine Gradac.             OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                      OPĆINE GRADAC                                                                                                                              Ivan Kosović   

Obavijest o namjeri davanja koncesije Objavljeno 22.11.16.  OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE     1.      Podaci o davatelju koncesije: Naziv: Općina Gradac OIB:  43460605025             Sjedište: Gradac Adresa: Stjepana Radića

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine gradac za akademsku godinu 2016./2017. Objavljeno 14.11.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/16-03/626 URBROJ: 2147-04-16-03   Gradac, 11. studenog  2015.                     Na temelju članka