gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja općine Gradac Objavljeno 27.3.15.              Na temelju članka 86. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 25  Statuta Općine  Gradac  („Službeni glasnik  “ broj: 79/ 09, 01/13, 02/13.),

Javni natječaj za organiziranje i naplatu parkiranja na području općine Gradac Objavljeno 26.3.15.  R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A   G R A D A C OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju točke II Odluke općinskog vijeća općine Gradac o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac donesene na 10. sjednici Općinskog vijeća općine Gradac dana 12. ožujka 2015. godine, općinski načelnik općine Gradac objavljuje   J A V N I   N A T J E Č A J za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac   1. Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom djelatnošću. 2. Koncesija s dodjeljuje na vrijeme od 3 (tri) godine. 3. Najniža visina naknade za koncesiju iznosi 225.000,00 kuna godišnje. 4. Ponuda se daje u pisanom obliku i treba sadržavati: a)      naziv i adresu ponuditelja,     b)   ponuđenu visinu godišnje naknade za koncesiju koja ne može biti manja od             početnog iznosa iz točke 3. ovog natječaja, c)      rok važenja ponude koji ne može biti kraći od 30 (trideset) dana.     Uz ponudu se obvezno prilažu slijedeće isprave:     a) izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra, ne stariji od tri mjeseca         od dana objave javnog natječaja iz kojeg je vidljivo da je podnositelj ponude         registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, b)      podatak o bonitetu BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe, c)      potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju dospjelih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, d)      izvod iz kaznene evidencije, odnosno uvjerenje nadležnog tijela za odgovornu osobu ponuditelja o nekažnjavanju, odnosno kažnjavanju, e)      posebnu izjavu o broju i strukturi (stručna sprema i struka) zaposlenih, f)       posebnu izjavu o tehničkoj opremljenosti potrebnoj za obavljanje djelatnosti, g)      posebnu izjavu o dosadašnjem iskustvu u obavljanju navedene djelatnosti, h)      program opremanja i uređenja parkirališta, i)        izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja, j)        izjavu o ostalim pogodnostima koje nudi natjecatelj. 5. Ponude s priloženim ispravama dostavljaju se neposredno u općinu Gradac ili preporučenom pošiljkom u dvostruko zapečaćenim omotnicama na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac. Na vanjskoj omotnici treba pisati adresa općine Gradac s naznakom “Ponuda za odabir koncesionara za organizaciju parkiranja – ne otvaraj”, a na unutarnjoj omotnici treba stajati samo naznaka ponuditelja. Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja. Ukoliko zadnji dan roka padne u neradni dan (praznik, subota ili nedjelja) rok ističe prvog idućeg radnog dana do 15,00 sati. Nepotpune i nepravovremene ponude (zaprimljene nakon roka) neće se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon 021-697-601. 6. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: -          iznos koncesijske naknade, -          tehnička i ostala osposobljenost podnositelja ponude, -          poslovni ugled podnositelja ponude, -          program uređenja i opremanja parkirališta. 7. Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda za odabir koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac donijeti će zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Općinskom vijeću općine Gradac radi donošenja Odluke o dodjeli koncesije. O donesenoj Odluci svi natjecatelji biti će izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja iste. 8. Na temelju Odluke o dodjeli koncesije općinski načelnik općine Gradac sklapa Ugovor s odabranim podnositeljem.

Obavijest za UDRUGE Objavljeno 11.3.15.   O B A V I J E S T Pozivaju se sve neprofitne organizacije (UDRUGE) s područja općine Gradac, koje su u 2014. godini  ostvarile donacije iz proračuna općine Gradac,  a koje do sada NISU podnijele svoja izvješća o namjenski utrošenim sredstvima, da ista podnesu ZAKLJUČNO sa 31. ožujkom 2015. godine. Izvješće treba sadržavati kratki opisni dio, te preslike dokaza o ostvarenim rashodima (račune  dobavljača, ugovore, putne naloge, zapisnike i sl.) IZVJEŠĆE JE UVJET  ZA NOVE DONACIJE IZ PRORAČUNA OPĆINE GRADAC, prema propisima o financijskom poslovanju i fiskalnoj odgovornosti.     

Odluka o razvrstavanju sredstava iz proračuna općine Gradac političkim strankama Objavljeno 15.1.15.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   Klasa: 022-05/14-01/09 Urbroj: 2147-04-14-01   Gradac, 15. prosinca  2014.              Na temelju članak 25. Statuta

Obavijest za predaju kandidacijskih lista Objavljeno 12.12.14.    O B A V I J E S T     Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Gradac koja je stupila na snagu 03.12. 2014. godine pozivaju se zainteresirani da propisane obrasce prijave s popunjenim kandidacijskim listama dostave

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Gradac Objavljeno 02.12.14.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   Klasa: 022-05/14-01/08 Urbroj: 2147-04-14-01   Gradac, 25. studenog 2014.                     Na