gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2015./2016. Objavljeno 06.11.15. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 022-05/15-03/551 Urbroj: 2147-04-15-03   Gradac, 05. studenog 2015.                Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 79/99, 01/13, 02/13) i raspisanog i objavljenog natječaja za stipendiranje  studenata sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima  u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016., općinski načelnik općine Gradac dana 05. studenog 2015. godine donosi   ODLUKU o dodjeli stipendija studentima za školsku godinu 2015./2016.     I          Odobravaju se dvadesetitri (23) stipendije općine Gradac u visini od 700,00 kn mjesečno studentima sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016. i to: 1.     Martini Divić, Drvenik 2.     Goranu Medakoviću, Gradac 3.     Mari Miošić, Brist 4.     Ivanu Miošiću, Brist 5.     Melani Brajković, Drvenik 6.     Denisu Žderiću, Drvenik 7.     Ivanu Andrijaševiću, Gradac 8.     Ivoni Kosović, Podaca 9.     Ivani Vežić, Brist 10. Ani Mariji Dragičević, Brist 11. Nedi Jagmić, Drvenik 12. Doris Dodig, Drvenik 13. Blaženki Knezović, Gradac 14. Mateji Stjepić, Gradac 15. Mariji Ujdur, Gradac 16. Dominku Diviću, Drvenik 17. Brunu Kostaniću, Drvenik 18. Dariju Sinkoviću, Gradac 19. Toniju Graniću, Gradac 20. Petru Korljanu, Gradac 21. Josipi Gabrić, Drvenik 22. Luki Jelačiću, Gradac 23. Liljani Veža, Brist   II          Sredstva iz točke I ove Odluke  isplaćivati  će se na teret proračuna općine Gradca za  2015./2016. godinu  na račun korisnika stipendije i to od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine.                                                             III          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.                                                                 Općinski načelnik općine Gradac                                                                         Ivan Kosović       Dostaviti: - računovodstvu općine Gradac                 - pismohrana općinskog načelnika 

Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2015./2016. Objavljeno 15.10.15. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   r a s p i s u j e   N  A  T  J  E  Č  A  J   za stipendiranje studenata u školskoj godini 2015./2016.   VISINA STIPENDIJA: Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske u visini 700,00 kn mjesečno   UVJETI NATJEČAJA: Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su, od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, postigli prosjek ocjena najmanje 3,50. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje škole.   Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.   POTREBNA DOKUMENTACIJA: Na natječaj je potrebno  priložiti: 1. Molbu 2. Domovnicu 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina 4. Potvrda visokog učilišta o upisu studenta za školsku godinu 2015./2016.  5. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi 6. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.   Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja općinskom načelniku općine Gradac, S. Radića 3, 21 330 Gradac. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja.    Gradac, 15. listopada 2015. godine   

UPUTE za izradu proračuna Općine Gradac za razdoblje 2016.-2018. Objavljeno 25.9.15. 1.UVOD Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15 ) a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. Godine, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S. Na osnovu tih uputa jedinice lokalne samouprave su

Obavijest korisnicima javnih površina Objavljeno 21.5.15.  OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA NAJAM ISTIH ZA 2015. GODINU TREBAJU DOSTAVITI OPĆINI GRADAC DO  01. LIPNJA 2015. GODINE. ZAHTJEV TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME, ADRESU, NAZIV OBRTA (FIRME), KVADRATURU JAVNE

Obavijesti Objavljeno 21.5.15.  O B A V I J E S T I POZIVAJU SE VLASNICI BRODICA KOJE SE NALAZE NA PLAŽAMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA IH SA ISTIH UKLONE NAJKASNIJE DO 01. 06. 2015. GODINE. OBZIROM NA POČETAK TURISTIČKE SEZONE ZABRANJUJU SE SVI GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE

Obavijest - razvoj poljoprivrednih gospodarstava Objavljeno 07.5.15.  Klasa: 900-01/15-01/0006 Ur.broj:2181-223-01-15-01 Split, 05. svibnja