gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Natječaj za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2015./2016. Objavljeno 09.11.15.  REPUBLIKA  HRVATASKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J za dodjelu deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2015. / 2016. koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj     I  OPĆI PODACI Općina Gradac raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja  s prebivalištem na području općine Gradac za akademsku godinu 2015. /2016. koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske. Stipendija u iznosu od 700,00 kn mjesečno dodjeljuje se za period od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama općine Gradac. Rok za podnošenje molbi je petnaest (15) dana od dana objave natječaja zaključno sa  24. 11. 2015. godine.   II  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija općine Gradac imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: -         da su državljani Republike Hrvatske -         da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Gradac  neprekidno zadnjih pet (5) godina -         da su redoviti studenti preddiplomskog  ili diplomskog studija -         da nisu studenti privatnih studija -         da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje  vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studiranja -         da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije -         da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika.   Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni  prihod veći od : - samac:                                   2.000,00 kuna - dvočlana obitelj:                    3.000,00 kuna - tročlana obitelj:                      4.500,00 kuna - četveročlana obitelj:               6.000,00 kuna - za svakog daljnjeg člana:        1.000,00 kuna   III  KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA Kriterij za dodjelu stipendije su socijalna i materijalna prava u obitelji kandidata, te uspjeh u školovanju.   IV  DOKAZ O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA Uz molbu  da dodjelu stipendije  potrebno je priložiti: 1.     preslika domovnice 2.     potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih pet (5) godina  od dana objave natječaja 3.     original ili ovjerene kopije svjedodžbi prethodne godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine 4.     ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente 5.     potvrdu o upisu na studij akademske godine 2015./2016. godine 6.     izjavu da nemaju  već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta 7.     isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:      dokaz o primanjima za sve članove  zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesječje (za zaposlene članove obitelji - potvrda poslodavca  o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike - preslika odreska  o isplati mirovine;  za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb  o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju  od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju); potvrdu Porezne uprave o primanjima  za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu; uvjerenje Centra  za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljenu u tijeku trajanja natječaja; dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja  (smrtni list, potvrda o nestanku osobe); dokaz o invalidnosti kandidata; ovjerenu izjavu da je kandidat dijete  samohranog roditelja koji ne prima  nikakvu financijsku pomoć drugog roditelja; dokaz da je kandidat  iz obitelji s više djece na redovnom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre)     V  NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE Molbe  za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom  poštom na adresu Općine Gradac, 21 330 Gradac, Stjepana Radića 3, sa naznakom „Za  natječaj za dodjelu stipendija općine Gradac studentima slabijeg  imovinskog  stanja“ ili se predaju  osobno na istoj adresi  u službu protokola. Rok za dostavu  je petnaest (15) dana  od dana objave natječaja  na oglasnim pločama općine Gradac.   VI  ZAVRŠNE ODREDBE Molbe izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati. Lista dodijeljenih stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči općine Gradac u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.   Gradac, 09. studenog 2015.    

Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2015./2016. Objavljeno 06.11.15. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 022-05/15-03/551 Urbroj: 2147-04-15-03   Gradac, 05. studenog 2015.                Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 79/99, 01/13, 02/13) i raspisanog i objavljenog natječaja za stipendiranje  studenata sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima  u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016., općinski načelnik općine Gradac dana 05. studenog 2015. godine donosi   ODLUKU o dodjeli stipendija studentima za školsku godinu 2015./2016.     I          Odobravaju se dvadesetitri (23) stipendije općine Gradac u visini od 700,00 kn mjesečno studentima sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016. i to: 1.     Martini Divić, Drvenik 2.     Goranu Medakoviću, Gradac 3.     Mari Miošić, Brist 4.     Ivanu Miošiću, Brist 5.     Melani Brajković, Drvenik 6.     Denisu Žderiću, Drvenik 7.     Ivanu Andrijaševiću, Gradac 8.     Ivoni Kosović, Podaca 9.     Ivani Vežić, Brist 10. Ani Mariji Dragičević, Brist 11. Nedi Jagmić, Drvenik 12. Doris Dodig, Drvenik 13. Blaženki Knezović, Gradac 14. Mateji Stjepić, Gradac 15. Mariji Ujdur, Gradac 16. Dominku Diviću, Drvenik 17. Brunu Kostaniću, Drvenik 18. Dariju Sinkoviću, Gradac 19. Toniju Graniću, Gradac 20. Petru Korljanu, Gradac 21. Josipi Gabrić, Drvenik 22. Luki Jelačiću, Gradac 23. Liljani Veža, Brist   II          Sredstva iz točke I ove Odluke  isplaćivati  će se na teret proračuna općine Gradca za  2015./2016. godinu  na račun korisnika stipendije i to od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine.                                                             III          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.                                                                 Općinski načelnik općine Gradac                                                                         Ivan Kosović       Dostaviti: - računovodstvu općine Gradac                 - pismohrana općinskog načelnika 

Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2015./2016. Objavljeno 15.10.15. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   r a s p i s u j e   N  A  T  J  E  Č  A  J   za stipendiranje studenata u školskoj godini 2015./2016.   VISINA STIPENDIJA: Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske u visini 700,00 kn mjesečno   UVJETI NATJEČAJA: Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su, od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, postigli prosjek ocjena najmanje 3,50. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje škole.   Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.   POTREBNA DOKUMENTACIJA: Na natječaj je potrebno  priložiti: 1. Molbu 2. Domovnicu 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina 4. Potvrda visokog učilišta o upisu studenta za školsku godinu 2015./2016.  5. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi 6. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.   Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja općinskom načelniku općine Gradac, S. Radića 3, 21 330 Gradac. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja.    Gradac, 15. listopada 2015. godine   

UPUTE za izradu proračuna Općine Gradac za razdoblje 2016.-2018. Objavljeno 25.9.15. 1.UVOD Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15 ) a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. Godine, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S. Na osnovu tih uputa jedinice lokalne samouprave su

Obavijest korisnicima javnih površina Objavljeno 21.5.15.  OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA NAJAM ISTIH ZA 2015. GODINU TREBAJU DOSTAVITI OPĆINI GRADAC DO  01. LIPNJA 2015. GODINE. ZAHTJEV TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME, ADRESU, NAZIV OBRTA (FIRME), KVADRATURU JAVNE

Obavijesti Objavljeno 21.5.15.  O B A V I J E S T I POZIVAJU SE VLASNICI BRODICA KOJE SE NALAZE NA PLAŽAMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA IH SA ISTIH UKLONE NAJKASNIJE DO 01. 06. 2015. GODINE. OBZIROM NA POČETAK TURISTIČKE SEZONE ZABRANJUJU SE SVI GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE