gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije Objavljeno 22.11.16.      REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/16-03/656 URBROJ:2147-04-16-03 Gradac, 22. studenog 2016. godine   Na temelju članka 14.  Zakona o koncesijama („Narodne novine br. 143/12) i članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 03/10, 03/14)  općinski načelnik Općine Gradac donio je   ODLUKU o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac     Članak 1. U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac, imenuju se: 1.      Davor Andrijašević, dipl. oec., sa važećim certifikatom za javnu nabavu, predsjednik povjerenstva, 2.      Jarmila Tomić, dipl. oec., v.d. pročelnik JUO Općine Gradac, član povjerenstva, 3.      Andrea Prce, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac, član povjerenstva.   Članak 2. Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu postupka davanja koncesije temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) i uredbi za provedbu zakona.   Članak 3. Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su: -         suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podloge za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesija, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, -         objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik), -         sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda, -         sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, -         pregled i ocjena ponuda, -         sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, -         utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženje tih prijedloga, -         objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku, -         obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.   Članak 4. Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.   Članak 5. Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva, a Ministarstvo financija se očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.   Članak 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr i na oglasnoj ploči Općine Gradac.             OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                      OPĆINE GRADAC                                                                                                                              Ivan Kosović   

Obavijest o namjeri davanja koncesije Objavljeno 22.11.16.  OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE     1.      Podaci o davatelju koncesije: Naziv: Općina Gradac OIB:  43460605025             Sjedište: Gradac Adresa: Stjepana Radića

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine gradac za akademsku godinu 2016./2017. Objavljeno 14.11.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/16-03/626 URBROJ: 2147-04-16-03   Gradac, 11. studenog  2015.                     Na temelju članka

Pravilnik o radu Objavljeno 12.10.16.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Objavljeno 05.10.16.               REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-05/16-03/583 Urbroj: 2147-04/16-03 Gradac, 04. listopada 2016. godine    Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac Objavljeno 03.10.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 022-05/16-03/580 Urbroj: 2147-04-16-03   Tel. 021-697-601, mail: opcina-gradac-proracun@st.t-com.hr   Gradac, 15. rujna 2016.