gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine gradac za akademsku godinu 2016./2017. Objavljeno 14.11.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/16-03/626 URBROJ: 2147-04-16-03   Gradac, 11. studenog  2015.                     Na temelju članka

Pravilnik o radu Objavljeno 12.10.16.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Objavljeno 05.10.16.               REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-05/16-03/583 Urbroj: 2147-04/16-03 Gradac, 04. listopada 2016. godine    Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac Objavljeno 03.10.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 022-05/16-03/580 Urbroj: 2147-04-16-03   Tel. 021-697-601, mail: opcina-gradac-proracun@st.t-com.hr   Gradac, 15. rujna 2016.         

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljenje komunalnih djelatnosti na području općine Gradac Objavljeno 22.9.16.  Na temelju članaka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni